ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ. ‘Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Μελέται, εργασίαι και περιηγήσεις του 1897’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 3, Απρίλιος 2013, σσ. 53-59, doi:10.12681/dchae.1555.