ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ. ‘Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Μελέται, εργασίαι και περιηγήσεις του έτους 1900’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 4, Απρίλιος 2013, σσ. 28-66, doi:10.12681/dchae.1582.