ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ. ‘Μουσείον της Αρχαιολογικής Εταιρείας. Έκθεσις περί των του Μουσείου και Περιηγήσεις του έτους 1902’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 5, Απρίλιος 2013, σσ. 7-10, doi:10.12681/dchae.1598.