ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). ‘Εργασίαι του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 1907’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 8, Απρίλιος 2013, σσ. 76-80, doi:10.12681/dchae.1641.