ΜΠΟΥΡΑΣ Χ. ‘Η προσφορά του Μανόλη Χατζηδάκη στην Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 22, Ιούλιος 2011, σσ. 45-46, doi:10.12681/dchae.335.