ΓΚΙΟΛΕΣ Ν., ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ Σ., και ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μ. ‘Νικόλαος Δρανδάκης. Ο βίος, η προσωπικότητα και το επιστημονικό του έργο’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 27, Ιούλιος 2011, σσ. 9-12, doi:10.12681/dchae.511.