ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). ‘Επιστημονικαί ανακοινώσεις εταίρων της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το έτος 1974’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 7, Ιανουάριος 1974, σ. 208, https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5478.