ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ Α. ‘Αντώνιος Μομφερράτος’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 1, τχ. 2, Απρίλιος 2013, σ. , doi:10.12681/dchae.1699.