ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). ‘Οπισθοσέλιδα’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 35, Φεβρουάριος 2016, σσ. 413-22, https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5551.