ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Ν. ‘Η ανανέωση της βυζαντινής παράδοσης στα χειρόγραφα εικονογραφημένα χρησμολόγια του 16ου αιώνα’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 33, Μάρτιος 2014, σσ. 391-04, doi:10.12681/dchae.1271.