ΒΕΛΕΝΗΣ (Georgios VELENIS) Γεώργιος. ‘Εμπνευση και δημιουργία στη βυζαντινή αρχιτεκτονική’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 39 (Σεπτέμβριος 22, 2018): 67–82. ημερομηνία πρόσβασης Μάρτιος 26, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18469.