ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ (Anna MISSAILIDIS) Άννα. ‘Ο Πύργος στο Πιτυός της Χίου’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 39 (Σεπτέμβριος 22, 2018): 251–268. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 10, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18561.