ΚΟΥΜΟΥΣΗ (Anastasia KOUMOUSSI) Αναστασία. ‘Η λειψανοθήκη της κάρας του Αποστόλου Ανδρέα και ο Θωμάς Παλαιολόγος’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 39 (Σεπτέμβριος 22, 2018): 439–457. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 8, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18579.