ΜΑΝΟΥΣΟΥ - ΝΤΕΛΛΑ (Katerina MANOUSSOU - NTELLA) Κατερίνα, και Ντέλλας (Giorgos NTELLAS) Γιώργος. ‘Η ανατολική συνοικία του μπούργκου της πόλης της Ρόδου. Πολεοδομικοί και αρχιτεκτονικοί μετασχηματισμοί’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 40 (Δεκέμβριος 8, 2019): 139–160. ημερομηνία πρόσβασης Μάρτιος 27, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/21819.