Machabeli, Kitti. ‘Παράσταση ηγεμόνα στα ανατολικά σύνορα της Βυζαντινής αυτοκρατορίας: η παράσταση του Άσοτ Κούχι του Τµπέτι στη Γεωργία’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 40 (Δεκέμβριος 8, 2019): 179–192. ημερομηνία πρόσβασης Μάρτιος 27, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/21821.