LEMERLE, Paul. ‘Νέα έγγραφα και ζητήματα σχετικά με τους καθολικούς κριτές’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 4 (Ιανουάριος 11, 1966): 29–44. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 25, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4458.