ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μαρία. ‘Βυζαντινά κιονόκρανα με ανάγλυφα ζώα (πίν. 27-38)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 6 (Ιανουάριος 11, 1972): 82–129. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 29, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4507.