ΣΑΜΑΛΤΑΝΟΥ-ΤΣΙΑΜΚΑ Αικατερίνη. ‘Η τύχη ενός βυζαντινού χειρογράφου την εποχή της Αναγέννησης (Laurent. LXXIV, 7) (πίν. 53-56)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 6 (Ιανουάριος 11, 1972): 169–179. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 27, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4510.