ΠΑΠΑΔΑΚΗ-OEKLAND Στέλλα. ‘Οι τοιχογραφίες της Αγίας Άννας στο Αμάρι. Παρατηρήσεις σε μία παραλλαγή της Δεήσεως (πίν. 7-10)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 7 (Ιανουάριος 11, 1974): 31–57. ημερομηνία πρόσβασης Απρίλιος 24, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4516.