ΜΟΥΡΙΚΗ Ντούλα. ‘Oι βυζαντινές τοιχογραφίες των παρεκκλησίων της σπηλιάς Πεντέλης (πίν. 20-44)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 7 (Ιανουάριος 11, 1974): 79–119. ημερομηνία πρόσβασης Απρίλιος 17, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4520.