ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γεώργιος. ‘Μουσείον Χριστιανικής Αρχαιολογίας και Τέχνης. Μελέται, εργασίαι και περιηγήσεις 1893’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 2 (Απρίλιος 26, 1894): 32–62. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 17, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5023.