ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ Π. ‘Ολίγαι τινές χριστιανικαί επιγραφαί’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 2 (Απρίλιος 26, 1894): 82–86. ημερομηνία πρόσβασης Μάρτιος 27, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5027.