ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γεώργιος. ‘Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Μελέται, εργασίαι και περιηγήσεις του έτους 1900’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 4 (Απρίλιος 26, 2013): 28–66. ημερομηνία πρόσβασης Μάρτιος 31, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5081.