ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γεώργιος. ‘Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Μελέται, εργασίαι και περιηγήσεις του έτους 1901’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 4 (Απρίλιος 26, 2013): 73–84. ημερομηνία πρόσβασης Μάρτιος 31, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5085.