1.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μ. Βυζαντινά κιονόκρανα με ανάγλυφα ζώα (πίν. 27-38). ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 11 Ιανουάριος 1972 [παρατίθεται 1 Ιούλιος 2022];6:82-129. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4507