1.
ΣΑΜΑΛΤΑΝΟΥ-ΤΣΙΑΜΚΑ Α. Η τύχη ενός βυζαντινού χειρογράφου την εποχή της Αναγέννησης (Laurent. LXXIV, 7) (πίν. 53-56). ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 11 Ιανουάριος 1972 [παρατίθεται 27 Ιούνιος 2022];6:169-7. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4510