1.
ΠΑΠΑΔΑΚΗ-OEKLAND Σ. Οι τοιχογραφίες της Αγίας Άννας στο Αμάρι. Παρατηρήσεις σε μία παραλλαγή της Δεήσεως (πίν. 7-10). ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 11 Ιανουάριος 1974 [παρατίθεται 23 Απρίλιος 2024];7:31-57. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4516