1.
ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ Π. Ολίγαι τινές χριστιανικαί επιγραφαί. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 26 Απρίλιος 1894 [παρατίθεται 27 Μάρτιος 2023];2:82-6. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5027