| More

Αντιλήψεις γονέων δίγλωσσων παιδιών προσχολικής ηλικίας απέναντι στη διατήρηση της εθνοτικής τους γλώσσας

Views: 278 Downloads: 71
Χριστίνα Μαλιγκούδη (http://orcid.org/0000-0002-4695-0496), Μαρίνα Αραβαντινού-Λιανού (http://orcid.org/0000-0002-8672-8013)
Χριστίνα Μαλιγκούδη, Μαρίνα Αραβαντινού-Λιανού

Περίληψη


Το ζήτημα της διγλωσσίας είναι κάτι που απασχολεί πολλούς μετανάστες γονείς, οι οποίοι ζουν στην Ελλάδα και έχουν παιδιά που φοιτούν σε ελληνικά σχολεία. Η βασική τους ανησυχία είναι η εκμάθηση των ελληνικών, ήδη κατά τη διάρκεια φοίτησης των παιδιών στις τάξεις του νηπιαγωγείου, σε συνδυασμό με την διατήρηση της εθνοτικής τους γλώσσας. Στην παρούσα εργασία διερευνάται η στάση γονέων δίγλωσσων παιδιών προσχολικής ηλικίας, σχετικά με τη διατήρηση της εθνοτικής γλώσσας στην επόμενη γενιά. Η έρευνα βασίζεται σε ημιδομημένες συνεντεύξεις με δεκαπέντε (15) γονείς, που κατάγονται από διάφορες χώρες της Ευρώπης, αλλά και την Αυστραλία. Όπως διαπιστώθηκε από τα ευρήματα της έρευνας, οι περισσότεροι γονείς θέτουν ως βασική προτεραιότητα του οικογενειακού γλωσσικού προγραμματισμού τους την εκμάθηση των ελληνικών, καθώς είναι η γλώσσα καθημερινής επικοινωνίας των παιδιών. Ωστόσο, σχετικά με τη διατήρηση της εθνοτικής γλώσσας στο οικογενειακό περιβάλλον παρατηρούνται διαφοροποιήσεις ανάμεσα στους γονείς, οι οποίες αναλύονται και ερμηνεύονται στην παρούσα εργασία.


Λέξεις κλειδιά


δίγλωσσα παιδιά, γλωσσική διατήρηση, προσχολική εκπαίδευση, στάσεις μεταναστών γονέων

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Γρίβα, Ε., & Στάμου, Α. (2014). Ερευνώντας τη διγλωσσία στο σχολικό περιβάλλον. Οπτικές εκπαιδευτικών, μαθητών και μεταναστών γονέων. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

Χατζηδάκη, Α. και Μαλιγκούδη, Χ. (2011). Γλωσσική πολιτική σε μεταναστευτικές οικογένειες: η περίπτωση των Αλβανών στην Ελλάδα, στα πρακτικά του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Σταυροδρόμι Γλωσσών και Πολιτισμών: Μαθαίνοντας εκτός Σχολείου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 8-10 Απριλίου 2011.

Álvarez de la Fuente, E., Fernández Fuertes, R., & Arratia García, Ó. (2018). Bilingual children as interpreters in everyday life: how natural interpreting reinforces minority languages. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 40(4), 338-355.

Altman, C. Burstein Feldman, Z., Yitzhaki, D., Armon Lotem, S. and Walters, J. (2014). Family language policies, reported language use and proficiency in Russian – Hebrew bilingual children in Israel, Journal of Multilingual and Multicultural Development, 35 (3), 216-234.

Altman, C., Armon-Lotem, S., Fichman, S., & Walters, J. (2016). Macrostructure, microstructure and mental state terms in the narratives of English-Hebrewbilingual preschool children with and without SLI. Applied Psycholinguistics, 37, 165–193.

Altman, C., Goldstein, T., & Armon-Lotem, S. (2017). Quantitative and qualitative differences in the lexical knowledge of monolingual and bilingual children. Clinical Linguistics and Phonetics, 3(11), 931–954.

Amara, M., F. Azaiza, R. Hertz-Lazarowitz & Mor-Sommerfeld, A. (2009). A new bilingual education in the conflict-ridden Israeli reality: Language practices. Language and Education, 23(1), 15–35.

Armon-Lotem, S. (2014). Between L2 and SLI: inflections and prepositions in the Hebrew of bilingual children with TLD and monolingual children with SLI. Journal of Child Language, 41, 3–33

Baker, C. (2001). Foundation of bilingual education and bilingualism. Clevedon, England: Multilingual Matters.

Bedore, L.M., Pena, D. Joyner & Macken, C. (2011). Parent and teacher rating of bilingual language proficiency and language development concerns. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 14 (5): 489–511.

Bezcioglu-Goktolga, I. and Yagmur, K. (2018). Home language policy of second-generation Turkish families in the Netherlands, Journal of Multilingual and Multicultural Development, 39 (1), 44-59.

Caldas, S. (2012). Language policy in the family. In B. Spolsky (Ed.), Cambridge handbook of language policy. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 351-373.

Chatzidaki, A. and Maligkoudi, C. (2013). Family language policies among Albanian immigrants in Greece. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 16 (6), 675-689.

Cummins, J. (2000). Language, power, and pedagogy: Bilingual children in the crossfire. Clevedon, England: Multilingual Matters.

Curdt-Christiansen, X.L. (2009). Invisible and visible language planning: Ideological factors in the family language policy of Chinese immigrant families in Quebec. Language Policy, 8, 351-375.

Curdt Christansen, X.L. (2013). Family language policy: Sociopolitical reality versus linguistic continuity. Language Policy, 12 (1), 1-6.

Curdt-Christiansen, X. L. (2016). Conflicting Language Ideologies and Contradictory Language Practices in Singaporean Multilingual Families. Journal of Multilingual and Multicultural Development ,37 (7): 694–709.

De Houwer, A. (1995). Bilingual language acquisition. In P. Fletcher & B. McWhinney (Eds.) The handbook of child language. Oxford, England: Blackwell, 219-250.

Dumanig, F.P., Khemlani, D. and Shanmuganathan, T. (2013). Language choice and language policies in Filipino-Malaysian families in multilingual Malaysia. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 34 (6), 582-596.

Eilers, R.E., B.Z. Pearson and Cobo-Lewis, A.B. (2006). Social factors in bilingual development: The Miami experience. In P. McCardle and E. Hoff (eds.) Childhood bilingualism: Research on infancy through school age. Clevedon: Multilingual Matters, 69-90.

Fogle, L.W. and King, K.A. (2013). Parental ethnotheories and family language policy in transnational adoptive families. Language Policy, 12 (1), 83-102.

García, O. (2005). Minority Language Education. In Keith Brown (ed.) Encyclopedia of Language and Linguistics. Vol. 8. Oxford: Elsevier, pp. 159-163.

Gkaintartzi, A., Chatzidaki, A. and Tsokalidou, R. (2014). Albanian Parents and the Greek Educational Context: Who is Willing to Fight for the Home Language? International Multilingual Research Journal, 8 (4), 291-308.

Hua, Z. and Wei, L. (2016). “Where are you really from?”: Nationality and Ethnicity Talk (NET) in everyday interactions. In Zhu Hua and Claire Kramsch (eds.) Symbolic power and conversational inequality in intercultural communication, a special issue of Applied Linguistics Review, 7(4), 449-470.

Iglesias, A. and Rojas, R. (2012). Bilingual language development of English Language Learners: Modeling the growth of two languages. In B.A. Goldstein (Ed.), Bilingual language development & disorders in Spanish-English speakers, 2nd Edition. Baltimore, MD: Brookes Publishing Co, 3-30.

Kadaníková, J., & Neubauer, K. (2017). Bilingualism and Education of children in a bilingual family. Listy Klinické Logopedie, 1(1), 3-14.

Kennedy, K., & Romo, H. (2013). All colors and hues: An autoethnography of a multiethnic family’s strategies for bilingualism and multiculturalism. Family Relations, 62, 109–124.

King, K. (2000). Language ideologies and heritage language education. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 3, 167–184.

King, K.A., L. Fogle, and A. Logan-Terry. (2008). Family language policy. Language and Linguistics Compass 2, 907-922.

King, K.A. and Fogle, W.L. (2013). Family language policy and bilingual parenting. Language Teaching, 46(2), 172-194.

Kothari, C. R. (2004). Research methodology: methods and techniques. New Delhi: New Age International.

López, J., Frawley, W. and Peyton, J.K. (2010). "Se Puede Conservar La Cultura y Tambien Se Puede Aspirar": Language and Cultural Identities among the Cora of Mexico. Heritage Language Journal, 7 (2), 22-45.

Nesteruk, O. (2010). Heritage language maintenance and loss among the children of Eastern European immigrants in the USA. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 31 (3), 271-286.

Okita, T. 2002. Invisible work: Bilingualism, language choice and childrearing in intermarried families. Amsterdam: Benjamins.

Oriyama, K. (2010). Heritage Language Maintenance and Japanese Identity Formation: What Role Can Schooling and Ethnic Community Contact Play? Heritage Language Journal, 7(2), 76-111.

Poulin-Dubois, D., Blaye, A., Coutya, J., & Bialystok, E. (2011). The effects of bilingualism on toddlers’ executive functioning. Journal of Experimental Child Psychology, 108, 567– 579.

Reyes, I. (2011). Literacy practices and language ideologies of first generation Mexican immigrant parents. In K. Potowski & J. Rothman (Eds.), Bilingual youth: Spanish in Englishspeaking societies (pp. 89–111). Amsterdam/Philadelphia. PA: John Benjamins.

Romaine, S. (1989). Bilingualism. Oxford, England: Blackwell.

Schecter, S.R. and Bayley, R. (2002). Language as cultural practice: Mexicanos en el norte. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Schuepbach, D. (2009). Language transmission revisited: Family type, linguistic environment and language attitudes. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 12, 15-30.

Schwartz, M., Moin, V., & Leikin, M. (2010). Immigrant parents’ choice of bilingual kindergarten for second generation of children: Motives, attitudes, and factors. International Multilingual Research Journal, 4, 107–124.

Schwartz, M., Moin, V. and Leikin, M. (2011). Parents' discourses about language strategies for the child's preschool bilingual development. Diaspora, Indigenous, and Minority Education: An International Journal, 5, 149-166.

Silverstein, M. (1979). Language structure and linguistic ideology. In Paul Clyne, William F. Hanks and Carol L. Hofbauer (eds.) The elements: A parasession on linguistic units and levels. Chicago: Chicago Linguistic Society, 193-247.

Spolsky, B. (2004). Language policy. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Spolsky, B. (2014). Recognizing Changing Conditions. In Kiwan Sing and Bernard Spolsky (ed.). Conditions for English Language Teaching and Learning in Asia. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars.

Tannenbaum, M. (2003). The narrative of language choice: Writers from ethnolinguistic minorities. Canadian Modern Language Review, 60 (1), 7-26.

Yazan, B. & Ali, I. (2018). Family language policies in a Libyan immigrant family in the U.S.: Language and religious identity. Heritage Language Journal, 15(3), 369-388.

Yoshida, H. (2008). The cognitive consequences of early bilingualism. Zero to Three, 29(2), 26–30.

Willoughby, L. (2009). Language choice in multilingual peer groups: insights from an Australian high school. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 30 (5), 421-435.

Wilson, S. (2019). Family language policy through the eyes of bilingual children: the case of French heritage speakers in the UK. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 41(2), 121-139.

Zhang, D. (2010). Language maintenance and language shift among immigrant Chinese parents and their second-generation children in the U.S. Bilingual Research Journal, 33(1), 42–60.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.