| More

Κατασκευή και ψυχομετρικός έλεγχος κλίμακας διερεύνησης της στάσης των μαθητών απέναντι στην Ιστορία

Views: 124 Downloads: 19
Αριστέα Μαυρογιάννη (https://orcid.org/0000-0002-5926-0363), Ελένη Βασιλάκη, Εμμανουήλ Γιαχνάκης
Αριστέα Μαυρογιάννη, Ελένη Βασιλάκη, Εμμανουήλ Γιαχνάκης

Περίληψη


Σημαντική πτυχή της ιστορικής εκπαίδευσης συνιστά τα τελευταία χρόνια η προσπάθεια κατανόησης της στάσης των μαθητών/τριών απέναντι στο μάθημα της Ιστορίας, που διδάσκεται στην ελληνική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση συστηματικά. Μέχρι σήμερα δεν υφίσταται κλίμακα αποτύπωσης αυτής της στάσης. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η κατασκευή και ο έλεγχος μιας κλίμακας αυτοαναφορικής, για την στάση των μαθητών/τριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στο σχολικό μάθημα της Ιστορίας. Η κατασκευή της βασίστηκε σε μεθοδολογία επτά βημάτων για δημιουργία ερωτηματολογίων εκπαιδευτικής έρευνας. Ο προκαταρκτικός έλεγχος περιεχομένου στο αρχικό σύνολο δηλώσεων κατέληξε σε ερωτηματολόγιο 23 δηλώσεων τύπου 5-βαθμης κλίμακας Likert, με το οποίο συλλέχθηκαν τα ερευνητικά δεδομένα από 247 μαθητές/τριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου Κρήτης. Η διερευνητική παραγοντική ανάλυση απέδωσε μοντέλο 11 δηλώσεων με σημαντικές φορτίσεις σε 4 παράγοντες. Αυτοί νοηματοδοτήθηκαν ως εξής: επίδραση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στρατηγικές μελέτης του μαθήματος, ευρύτερη στάση απέναντι στην Ιστορία, και επίδραση του ιστορικού χάρτη. Η δομή του μοντέλου επιβεβαιώθηκε με πολύ καλές τιμές δεικτών προσαρμογής και έγινε επιτυχώς έλεγχος αξιοπιστίας, εγκυρότητας και ψυχομετρικής αξιολόγησης. Η ερευνητική διαδικασία απέδωσε την έγκυρη και αξιόπιστη κλίμακα ΕΔΙΣ, με 11 δηλώσεις σε 4 υποκλίμακες. Η συνολική βαθμολογία κλίμακας και υποκλιμάκων εξάγεται με απλή άθροιση των αντίστοιχων τιμών.

Λέξεις κλειδιά


Ιστορία; στάση μαθητών; κλίμακα ΕΔΙΣ; ΤΠΕ; στρατηγικές μελέτης; χάρτης

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Adey, K., & Biddulph, Μ. (2001). The influence of pupils’ perceptions on subject choice at 14+ in Geography and History. Educational Studies, 27(4), 439-450. https://doi.org/10.1080/03055690120071894

Ainley, M., Hidi, S., & Berndorff, D. (2002). Interest, learning, and the psychological processes that mediate their relationship. Journal of Educational Psychology, 94(3), 545–561. https://doi.org/10.1037/0022-0663.94.3.545

Αλεξοπούλου, Π. (2012). Η Ιστορία και η πρόσληψή της από έφηβους μαθητές. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, , Πανεπιστήμιο Πατρών/ΠΤΠΕ, Πάτρα.

Anwar, Μ. (2018). Business Model Innovation and SMEs Performance – Does Competitive Advantage Mediate? International Journal of Innovation Management 22(7): 1850057 https://doi.org/10.1142/S1363919618500573

Artino, A. R. Jr, La Rochelle J. S., Dezee K. J., & Gehlbach, H. (2014). Developing questionnaires for educational research: AMEE Guide No 87. Medical Teacher, 36, 463–74. https://doi.org/10.3109/0142159X.2014.889814

Author (2020).

Bagozzi, R. P. (1994α). Advanced Methods of Marketing Research, Oxford: Blackwell Business.

Bagozzi, R. P. (1994β). Principles of Marketing Research, Oxford: Blackwell Business.

Bagozzi, R. P., & Yi, Y. (1988). On the evaluation of structural equation models. Journal of the Academy of Marketing Science, 16(1), 74–94.

Baker, T. R., & White, S. H. (2003). The Effects of GIS on Students’ Attitudes, Self-efficacy, and Achievement in Middle School Science Classrooms. Journal of Geography, 102, 243-254. https://doi.org/10.1080/00221340308978556

Barton, K., & Levstik, L. (2004). Teaching history for the common good. Malhwah-London: Lawrence Erlbaum.

Beavers, A. S., Lounsbury, J. W., Richards, J. K., Huck, S. W., Skolits, G. J., & Esquivel, S. L. (2013). "Practical Considerations for Using Exploratory Factor Analysis in Educational Research." Practical Assessment, Research, and Evaluation, 18(6). https://doi.org/10.7275/qv2q-rk76

Bednarz, S. W., Acheson, G., & Bednarz, R. S. (2006). Maps and map learning in social studies. Social Education 70(7), 398–404. Retrieved January 25, 2021 from https://www.learntechlib.org/p/77446/

Bentler, P. M. (2006). EQS 6 structural equations program manual. Encino, CA: Multivariate Software.

Biddulph, M., & Adey, K. (2003). Perceptions v. reality: pupils’ experiences of Learning in history and geography at Key Stage 4. The Curriculum Journal, 14(3), 291-303. https://doi.org/10.1080/0958517032000137621

Biddulph, M., & Adey, Κ. (2004). Pupil perceptions of effective teaching and subject relevance in history and geography at Key Stage 3. Research in Education, 71: 1-8. https://doi.org/10.7227/RIE.71.1

Blunch, N. J. (2008). Introduction to Structural Equation Modelling Using SPSS and AMOS. Thousand Oaks, CA: Sage Publications Ltd. https://doi.org/10.4135/9781446249345

Boadu, G. (2015). Effective teaching in history: The perspectives of history student teachers, International Journal of Humanities and Social Science, 3(1), 38-51. https://ijhss.net/index.php/ijhss/article/view/60

Bollen, K. A., & Stine, R. A. (1992). Bootstrapping goodness-of-fit measures in structural equation models. Sociological Methods & Research, 21, 205-229. https://doi.org/10.1177/0049124192021002004

Borries, von B. (2000). Methods and Aims of teaching history in Europe. A Report on Youth and History. In P. Stearns, P. Seixas & S. Wineburg (Eds.). Knowing, teaching, and learning history: national and international perspectives (pp.246-261). New York: New York University Press.

Brzoska, P., & Razum, O. (2010). Validity issues in quantitative migrant health research. The example of illness perceptions. New York, NY: Peter Lang International Academic Publishers.

Brown, T. A. (2015). Confirmatory Factor Analysis for Applied Research (2nd ed.). New York, NY: The Guilford Press.

Browne, M. W., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. Sociological Methods and Research, 21, 230-258. https://doi.org/10.1177/0049124192021002005

Bulgren, J., Deshler, D. D., & Lenz, B. K. (2007). Engaging adolescents with LD in higher order thinking about history concepts using integrated content enhancement routines. Journal of Learning Disabilities, 40, 121–133. https://doi.org/10.1177/ 00222194070400020301

Burdenski, T. (2000). Evaluating univariate, bivariate, and multivariate normality using graphical and statistical procedures. Multiple Linear Regression Viewpoints, 26(2), 15-28.

Byrne, B. M. (2016). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming. London: Routledge.

Calder, B., & Lutz, R. (1972). An investigation of some alternatives to the linear attitude model. In M. Venkatesan, ed. Proceedings. Third Annual Conference of the Association for Consumer Research. Chicago, IL: Association for Consumer Research, pp. 812–815.

Cercadillo, L. (2001). Significance in history: Students’ ideas in England and Spain. In A. K. Dickinson, P. Gordon & P. J. Lee (Eds.), Raising standards in history education: International review of history education. Vol.3 (116-145). Portland. OR: Woburn Press.

Child, D. (2006). The essentials of factor analysis. (3rd ed.). New York, NY: Continuum International Publishing Group.

Coakes, S. J., & Steed, L. G. (2003). SPSS: Analysis without anguish: Version 11.0 for Windows. Bris-bane, Australia: Jacaranda Wiley.

Cobbold, C., & Oppong, A. C. (2010). Re-echoing the place of History in the school curriculum. International Journal of Educational Leadership 3(3).

Comrey, A. L., & Lee, H. B. (1992). A first course in factor analysis. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Costello, A. B., & Osborne, J. W. (2005). Best practices in exploratory factor analysis: Four recommendations for getting the most from your analysis. Practical Assessment, Research & Evaluation, 10(7), 1-9. Retrieved from https://scholarworks.umass.edu/pare/

Cristobal, Ε., Flavian, C., & Guinaliu, M. (2007). Perceived e-service quality (PeSQ): Measurement validation and effects on consumer satisfaction and web site loyalty. Managing Service Quality, 17 (3), 317-340. https://doi.org/10.1108/09604520710744326

Dan, Y., & Todd, R. (2014). Examining the mediating effect of learning strategies on the relationship between students’ history interest and achievement. Educational Psychology, 34(7), 799–817. https://doi.org/10.1080/01443410.2013.792331

Dan, Y., Wei, T., & Zhao, W. (2013). Evaluation of History Interest Inventory: Development and evaluation of a history interest inventory for Chinese K-12 students. Journal of International Social Studies, 3(2), 71–86. Retrieved from https://www.iajiss.org/index.php/iajiss/article/view/92

Davis, F. (1993). User acceptance of information technology: system characteristics, user perceptions and behavioral impacts. International Journal of Man-Machine Studies, 38, pp.475–487. https://doi.org/10.1006/imms.1993.1022

DeVellis, R. F. (2012). Scale Development: Theory and Applications. Los Angeles, CA: Sage.

De Sousa, L. O., Richter, B., & Nel, C. (2017). The effect of multimedia use on the teaching and learning of Social Sciences at tertiary level: a case study. Yesterday and Today, 17, 1–22. https://doi.org/10.17159/2223-0386/2017/n17a1

De Sousa, L. O., & Van Eeden, E. S. (2009). Clear-cut to high-tech: History teaching and learning support material (TLSM) drawing on information and communication technology (ICT). Yesterday and Today, 4, 17–40.

Diamantopoulos, A., & Siguaw, J. A. (2000). Introducing LISREL. London: Sage Publications.

Drost, E. (2011). Validity and Reliability in Social Science Research. Education Research and Perspectives, 38(1), 105-123.

Dwarko, D. A. (2007). History-The ailing subject: The need for revival in the 21st century. In D. E. K. Amenumey (pp.167-178). Challenges of Education in Ghana in the 21st Century. Woeli Publishing Services. Accra.

Eagly, A. H., & Chaiken, S. (1993). The psychology of attitudes. Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.

Eagly, A. H., & Chaiken, S. (1998). Attitude structure and function. In D. T. Gilbert, S. T. Fiske, & G. Lindzey (Eds.), The handbook of social psychology (p. 269–322). McGraw-Hill.

Everitt, B. (1975). Multivariate analysis: The need for data, and other problems. British Journal of Psychiatry, 126, 237-240.

Fabrigar, L.R, & Wegener, D.T. (2012). Exploratory Factor Analysis. New York: Oxford University Press.

Fabrigar, L. R., Wegener, D. T., MacCallum, R. C., & Strahan, E. J. (1999). Evaluating the use of exploratory factor analysis in psychological research. Psychological Methods, 4(3), 272-299.

Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. Sage Publications Ltd. 4th edition.

Finch, H. W., Immekus, J. C., & French, B. F. (2016). Applied Psychometrics Using SPSS and AMOS. Charlotte, NC: Information Age Publishing Inc.

Fishbein, M. (1963). An investigation of the relationships between beliefs about an object and the attitude toward that object. Human Relations, 16, 233–240.

Fogo, B. (2014). Core Practices for Teaching History: The results of a Delphi Panel Survey. Theory and Research in Social Education, 42, 151-196.

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18 (1), 39–50.

Gagnon, P. (Ed.) (1989). Historical Literacy: The Case for History in American Education. New York: Macmillan.

George, D., & Mallery, P. (2003). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference (11.0 Update, 4th ed.). Boston, MA: Allyn & Bacon.

Gorsuch, R. L. (1983). Factor Analysis (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum

Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (1998). Multivariate data analysis, 4th Ed, Prentice-Hall, New Jersey.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). Multivariate data analysis (8th ed.). UK: Cengage.

Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2016). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). UK: Sage Publications.

Harackiewicz, J. M., Durik, A. M., Barron, K. E., Linnenbrink-Garcia, L., & Tauer, J. M. (2008). The role of achievement goals in the development of interest: Reciprocal relations between achievement goals, interest, and performance. Journal of Educational Psychology, 100(1), 105–122. https://doi.org/10.1037/0022-0663.100.1.105

Harris, R., & Haydn, T. (2006). Pupils’ enjoyment of history: what lessons can teachers learn from their pupils? The Curriculum Journal, 17(4), 315-333.

Haydn, T., & Harris, R., (2010). Pupil perspectives on the purposes and benefits of studying history in high school: a view from the UK. Journal of Curriculum Studies, 42(2): 241-261.

Henseler J. (2017). Partial least squares path modeling. In: Leeflang PSH, Wieringa JE, Bijmolt THA, Pauwels KH, editors. Advanced methods for modeling markets. Basel: Springer International Publishing, 361–381.

Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A New Criterion for Assessing Discriminant Validity in Variance-based Structural Equation Modeling. Journal of the Academy of Marketing Science, 43, 115-35.

Hidi, S. (1990). Interest and its contribution as a mental resource for learning. Review of Educational Research, 60, 549–571.

Hidi, S., & Renninger, K. A. (2006). The four-phase model of interest development. Educational Psychologist, 41, 112–127.

Hogg, M., & Vaughan, G. (2005). Social Psychology (4th edition). London: Prentice-Hall.

Hoyle, R. H. (Ed.). (1995). Structural equation modeling. Concepts, Issues, and Applications, California: Sage Publications.

Hoyle, R. H. (Ed.). (2012). Handbook of structural equation modeling. New York, N.Y: Guilford Press.

Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cut off criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1-55.

Huberman, M. (1983). Recipes for busy kitchens: A situational analysis of routine knowledge use in schools. Knowledge 4(4), 478–510.

Husbands, C. (1996). What is history teaching? Language, ideas and meaning in learning about the past. Buckingham – Philadelphia: Open University Press.

Jackson, D.L., Gillaspy, J.A., Purc-Stephenson, R. (2009). Reporting Practices in Confirmatory Factor Analysis : An Overview and Some Recommendations. Psychol. Methods 14, 6–23. https://doi.org/10.1037/a0014694

Καλόγηρος, Β., & Σμυρναίος, A. (2012). Το μάθημα της Ιστορίας και οι μαθητές. Στάσεις και προβλήματα. Τα εκπαιδευτικά, 103-104, 71-88.

Keiper, T.A., (1999). GIS for Elementary Students: An Inquiry into a New Approach to Learning Geography, Journal of Geography, 98(2), 47-49.

Kim, H., & Millsap, R. (2014). Using the bollen-stine bootstrapping method for evaluating approximate fit indices. Multivariate behavioral research, 49, 581-596.

Kline, P. (2000). The Handbook of Psychological Testing (2nd ed.). London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315812274

Kline, R.B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling. (4th ed.) New York: The Guilford Press.

Κόκκινος, Γ., & Νάκου, E. (2016). Προσεγγίζοντας την ιστορική εκπαίδευση στις αρχές του 21ου αιώνα. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Krapp, A. (1999). Interest, motivation and learning: An educational-psychological perspective. European Journal of Psychology of Education, 14, 23–40.

Krapp, A., Hidi, S., & Renninger, K. A. (1992). Interest, learning, and development. In K. A. Renninger, S. Hidi, & A. Krapp (Eds.), The role of interest in learning and development (pp. 3–25). Hillsade, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Kuhn, D., Winestock, M., & Flaton, R. (1994). Historical reasoning as theory-evidence coordination. In M. Carretero, & J. F. Voss (Eds.) Cognitive and instructional processes in history and the social sciences (pp. 377–402). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Lee, P. (2004). Historical literacy: Theory and research. Paper presented at the History Education International Research Network Conference. Ambleside: UK.

Lee, P., & Ashby R. (2000). Progression in Historical Understanding Ages 7-14. In P. Stearns, P. Seixas & S. Wineburg (Eds.), Knowing, teaching, and learning history: national and international perspectives (pp.199-222). New York: New York University Press.

Lee, P., Dickinson, Α., & Ashby, R. (2001). Children's ideas about historical explanation. In A. Dickinson, P. Gordon & P. Lee (Eds.). International Review of History Education. Raising Standards in History Education. Vol.3. (pp. 97-115). London: Woburn Press.

Lee, W., Lee, M. J., & Bong, M. (2014). Testing interest and self-efficacy as predictors of academic self-regulation and achievement. Contemporary Educational Psychology, 39(2), 86-99.

Lee, P., & Shemilt, D. (2004). ‘I just wish we could go back in the past and find out what really happened’: Progression in understanding about historical accounts. Teaching History, 117, 25-31.

Lee, C. D., & Spratley, A. (2010). Reading in the disciplines: The challenges of adolescent literacy. New York, NY: Carnegie Corporation of New York.

Leinhardt, G., Stainton, C., Virji, S. M., & Odoroff, E. (1994). Learning to reason in history: Mindlessness to mindfulness. In M. Carretero, & J. F. Voss (Eds.) Cognitive and instructional processes in history and the social sciences (pp. 131–158). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Lenters, K. (2006). Resistance, struggle, and the adolescent reader. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 50, 136-146. https://doi.org/10.1598/JAAL.50.2.6

Levesque, S. (2003). “Bin Laden is responsible; it was shown on tape”: Canadian high school students’ historical understanding of terrorism. Theory and Research in Social Education, 31(2), 174-202.

Levstik, L.S. (2011). Learning History. In R.E. Mayer & P.A. Alexander (Eds.). Handbook of Research on Learning and Instruction. New York: Taylor & Francis.

Levstik, L.S., Henderson, A.G., & Schlarb, J. (2005). Digging for clues: An archaeological exploration of historical cognition. In P. Lee (Ed.), The international review of history education. London: Taylor and Francis, Vol. 4.

Li, J. (2003). US and Chinese cultural beliefs about learning. Journal of Educational Psychology, 95, 258–267.

Linn, S. E. (1997). The Effectiveness of Interactive Maps in the Classroom: A Selected Example in Studying Africa. Journal of Geography 96(3), 164-170. https://doi.org/10.1080/00221349708978778

McLeod, S. A. (2018). Attitudes and behavior. Simply Psychology. https://www.simplypsychology.org/attitudes.html

Malik, S., & Agarwal, A. (2012). Use of multimedia as a new educational technology tool: A study. International Journal of Information and Education Technology, 2(5), 468–471. https://doi.org/10.7763/IJIET.2012.V2.181

Marcoulides, G. A., & Schumacker, R. E. (1996). Advanced structural equation modeling: Issues and techniques. Hove: Psychology Press.

Merenda, P. F. (1997). A Guide to the Proper Use of Factor Analysis in the Conduct and Reporting of Research: Pitfalls to Avoid, Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 30:3, 156-164, https://doi.org/10.1080/07481756.1997.12068936

Mitchell, K., & Elwood, S. (2012). Engaging Students through Mapping Local History, Journal of Geography, 111:4, 148-157, https://doi.org/10.1080/00221341.2011.624189

Mulaik, S. A., James, L. R., Van Alstine, J., Bennet, N., Lind, S., & Stilwell, C. D. (1989), "Evaluation of Goodness-of-Fit Indices for Structural Equation Models," Psychological Bulletin, 105 (3), 430-45.

Mvududu, N. H., & Sink, C. (2013). Factor analysis in counseling research and practice. Counseling Outcome Research and Evaluation, 4(2), 75-98. https://doi.org/10.1177/2150137813494766

Nevitt, J., & Hancock, G. R. (2001). Performance of bootstrapping approaches to model test statistics and parameter standard error estimation in structural equation modeling. Structural Equation Modeling, 8, 353-377. https://doi.org/10.1207/S15328007SEM0803_2

Norasyikin, O., & Mohd, I. H. (2020). Impact of Implementing Blended Learning on Students' Interest and Motivation. Universal Journal of Educational Research, 8(4), 1483-1490. https://doi.org/10.13189/ujer.2020.080442.

Nunnally, J. (1978). Psychometric Theory (2nd ed.). New York, NY: McGraw-Hill

Nunnally, J. C., & Bernstein, I. (1994). Psychometric Theory (3rd ed.). New York: McGraw Hill.

Nyamwembe, E. O., Ondigi, S., & Kiio, M. (2013). Attitudes of students toward studying history and government in some selected secondary schools in Mosocho division, Kisii County, Kenya. Journal of Education and Practice, 4(11), 17-26. Retrieved from https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/view/6427

Osborne, J. W. (2014). Best Practices in Exploratory Factor Analysis. Scotts Valley, CA: CreateSpace Independent Publishing. ISBN-13: 978-1500594343, ISBN-10:1500594342.

Παπαδάκη, Α. (2011). Η χρήση των στατικών παραστατικών πηγών στο μάθημα της Ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: απόψεις και στάσεις μαθητών και εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Ν. Πέλλας για τη χρήση φωτογραφιών και γελοιογραφιών ως πηγών στο μάθημα της Ιστορίας. (Αδημοσίευτη Διδακτορική διατριβή). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/Τ.Φ.Σ., Θεσσαλονίκη.

Pedersen, P., Farrell, P., & McPhee, E., (2005). Paper versus Pixel: Effectiveness of Paper versus Electronic Maps to Teach Map Reading Skills in an Introductory Physical Geography Course, Journal of Geography 104(5), 195-202.

Pedhazur, E. J., & Schmelkin, L. (1991). Measurement, design, and analysis: An integrated approach. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Πετροκόκκινου, Αικ. (2017). Το εκπαιδευτικό δράμα και η στάση των μαθητών απέναντι στο μάθημα της Ιστορίας: Μία έρευνα δράσης στο 2ο ΓΕΛ Περιστερίου. (Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία). Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου/Τ.Θ.Σ., Ναύπλιο.

Price, R.L. (2016). Psychometric Methods: Theory Into Practice. London: The Guilford Press.

Purdie, N., & Hattie, J. (1996). Cultural differences in the use of strategies for self-regulated learning. American Educational Research Journal, 33, 845–871.

Raykov, T. (1997). Estimation of composite reliability for congeneric measures. Applied Psychological Measurement, 21, 173-184.

Raykov, T. (2010). Scale Reliability, Cronbach's Coefficient Alpha, and Violations of Essential Tau-Equivalence with Fixed Congeneric Components. Multivariate Behavioral Research, 32 (4), 329-353.

Renninger, K. A., Hoffman, L., & Krapp, A. (1998). Interest and gender: Issues of development and learning. In L. Hoffmann, A. Krapp, K. A. Renninger, & J. Baumert (Eds.), Interest and learning: Proceedings of the Seeon Conference on Interest and Gender (pp. 9–23). Kiel: IPN.

Rosenberg, M.J. (1956). Cognitive structure and attitudinal affect. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 53(3), 367–372.

Ruiz, M.A., & San Martín, R. (1992). Una simulación sobre el comportamiento de la regla K1 en la estimacón del número de factores [The behavior of the K1 rule estimating the number of factors: A study with simulated data]. Psicothema, 4(2), 543-550.

Rüsen, J. (1987). The Didactics of History in West Germany: Towards a new self-awareness of historical studies. History and Theory 26(3), 275-286.

Rüsen, J. (2004). How to Overcome Ethnocentrism: Approaches to a Culture of Recognition by History in the 21st Century. History and Theory 43(4), 118-129.

Samuelstuen, M. S., & Bråten, I. (2007). Examining the validity of self-reports on scales measuring students’ strategic processing. British Journal of Educational Psychology, 77(2), 351–378. https://doi.org/10.1348/000709906x106147.

Schiefele, U. (1991). Interest, learning, and motivation. Educational Psychology, 26, 299–323.

Schiefele, U. (2009). Situational and individual interest. In K. R. Wentzel & A. Wigfield (Eds.), Handbook of motivation in school (pp. 197–223). New York, NY: Taylor Francis.

Schiefele, U., Krapp, A., & Winteler, A. (1992). Interest as a predictor of academic achievement: A meta-analysis of research. In K. A. Renninger, S. Hidi & A. Krapp (Eds.), The role of interest in learning and development (p. 183–212). Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L., 2004. Consumer Behaviour 8th ed., Upper Saddle River, NY: Pearson Education.

Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2016). A beginner’s guide to structural equation modeling. New York: Routledge.

Schunk, D. H., Pintrich, P., & Meece, J. (2010). Τα κίνητρα στην εκπαίδευση.(Επιμέλεια: Μακρής Ν., Πνευματικός Δ.), Αθήνα: Gutenberg.

Schraw, G., & Lehman, S. (2001). Situational interest: A review of the literature and directions for future research. Educational Psychology Review, 13(1), 23-52.

Scientific Advisory Committee (1995). Instrument review criteria. Medical Outcomes Trust Bulletin, 3, I-IV.

Seixas, P. (1998). Student teachers thinking historically. Theory and Research in Social Education 26(3), 310-341.

Shah, I., & Khan, M. (2015). Impact of multimedia-aided teaching on students’ academic achievement and attitude at elementary level. US-China Education Review A,5(5), 349-360.

Smith, J., & Niemi, R. G. (2001). Learning history in school: The impact of course work and instructional practices on achievement. Theory and Research in Social Education, 29(1), 18-42.

Snow, C. E., Porche, M. V., Tabors, P. O., & Harris, S. R. (2007). Is literacy enough? Pathways to academic success for adolescents. Baltimore, MD: Brookes.

Spoehr, K. T., & Spoehr, L. W. (1994). Learning to think historically. Educational Psychologist 29, 71-77.

Spooncer, F. (1992). Behavioural studies for marketing and business, Leckhampton, UK: Stanley Thornes.

Σταλίκας, Α., Τριλίβα, Σ., & Ρούσση, Π. (2012). Τα ψυχομετρικά εργαλεία στην Ελλάδα. Μια συλλογή και παρουσίαση των ερωτηματολογίων, δοκιμασιών και καταλόγων καταγραφής χαρακτηριστικών στον ελληνικό χώρο. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using Multivariate Statistics. 5th edition. Boston, MA: Pearson Education. Inc.

Tabachnick B. G., Fidell L. S., Osterlind S. J. (2013). Using Multivariate Statistics. 6th ed. Pearson Education; Boston, MA.

Tang D. K. H., & Intai, R. (2017). Effectiveness of audio-visual aids in teaching lower secondary science in a rural secondary school. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 32, 91–106. https://doi.org/10.21315/apjee2017.32.7

Tavakol, M., & Dennick, R. (2011). Making sense of Cronbach's alpha. International Journal of Medical Education 2, 53-55.

Taylor, T., & Young, C. (2003). Making History: A Guide for the Teaching and Learning of History in Australian Schools. National Centre for History Education.

Taylor, W., & Plewe, B. (2006). The effectiveness of interactive maps in 351 secondary historical geography education. Cartographic Perspectives, 55, 16-352.

Tella, A.,Tella, A., & Adeniyi, O. (2009). Locus of control, interest in schooling, self-efficacy and academic achievement. Cypriot Journal of Educational Sciences 4, 168-182.

Τσιβάς, Α., (2009), Διδακτική της Ιστορίας: Η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης των παιδιών σε συμβατικό και ηλεκτρονικό περιβάλλον (Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/Π.Τ.Δ.Ε., Θεσσαλονίκη.

van Drie, J., & van Boxtel, C. (2008). Historical Reasoning: Towards a Framework for Analyzing Students’ Reasoning about the Past. Educational Psychology Review 20(2), 87-110.

VanSledright, B. A. (2004). What Does It Mean to Think Historically and How Do You Teach It? Social Education, 68(3), 230-233.

VanSledright, B. A. (2014). Assessing historical thinking and understanding: Innovative designs for new standards. New York: Routledge.

VanSledright, B. A., & Frankes, L. (2000). Concept and strategic-knowledge development in historical study: A comparative exploration in two fourth-grade classrooms. Cognition and Instruction, 18(2), 239–283.

VanSledright, B. A., & Kelly, C. (1998). Reading American History: The influence of multiple sources on six fifth graders. Elementary School Journal, 98, 239-265.

Vosen, T. E., Henze, I., Rippe, R. C. A., Van Driel, J. H., & De Vries, M. J. (2018). Attitudes of secondary school students towards doing research and design activities. International Journal of Science Education, 40 (13), 1629-1652.

West, B. A. (2003). Student Attitudes and the Impact of GIS on Thinking Skills and Motivation. Journal of Geography 102, 267-274.

Willey, J., & Ash, I. K. (2005). Multimedia Learning of History. In R. E. Meyer (Ed.), The Cambridge Handbook of Multimedia Learning (pp. 375-391). Cambridge: Cambridge University Press.

Wineburg, S. (2001). Historical thinking and other unnatural acts. Charting the future of teaching the past. Philadelphia: Temple University Press.

Yamazaki, Y. (2005). Learning styles and typologies of cultural differences: A theoretical and empirical comparison. International Journal of Intercultural Relations, 29, 521–548.

Yong, A. G., & Pearce, S. (2013). A Beginner's Guide to Factor Analysis: Focusing on Exploratory Factor Analysis. Tutorials in Quantitative Method for Psychology, 9(2), 79-94.

Zusho, A., Pintrich, P. R., & Cortina, K. S. (2005). Motives, goals, and adaptive patterns of performance in Asian American and Anglo American students. Learning and Individual differences, 15(2), 141-158.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.