[1]
Μουμουλίδου Μ., ‘Παιδαγωγικές πρακτικές στα αναλυτικά προγράμματα του νηπιαγωγείου (1896-1989). Μια ανάγνωση με βάση την κοινωνιολογική θεωρία του B. Bernstein’, Ppej, τ. 10, τχ. 1, σσ. 65–98, Μαΐου 2022.