Μουμουλίδου Μ. ‘Παιδαγωγικές πρακτικές στα αναλυτικά προγράμματα του νηπιαγωγείου (1896-1989). Μια ανάγνωση με βάση την κοινωνιολογική θεωρία του B. Bernstein’. 2022. Preschool and Primary Education, τ. 10, τχ. 1, Μάιος 2022, σσ. 65-98, doi:10.12681/ppej.26850.