Μουμουλίδου Μαρία. ‘Παιδαγωγικές πρακτικές στα αναλυτικά προγράμματα του νηπιαγωγείου (1896-1989). Μια ανάγνωση με βάση την κοινωνιολογική θεωρία του B. Bernstein’. Preschool and Primary Education 10, no. 1 (Μάιος 2, 2022): 65–98. ημερομηνία πρόσβασης Φεβρουάριος 21, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/education/article/view/26850.