Κοφινά Σταυρούλα. ‘Το Δικαίωμα στην Πόλη: η Χωρική Προσέγγιση Ζητημάτων Κοινωνικής Πολιτικής μέσα από το Παράδειγμα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας’. Κοινωνική Πολιτική 5 (Ιούλιος 10, 2017): 80–100. ημερομηνία πρόσβασης Μάρτιος 1, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eekp/article/view/10602.