Κουμαριανός Βαγγέλης. ‘Ενοποίηση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης: Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ως Οργανωτικό Όχημα για την Νέα Αρχιτεκτονική των Συντάξεων’. Κοινωνική Πολιτική 8 (Σεπτέμβριος 28, 2017): 50–73. ημερομηνία πρόσβασης Ιανουάριος 31, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eekp/article/view/14604.