(1)
Παπαγεωργίου Κ. Το περιφερειακόν πρόβλημα της Ελλάδος. Grsr 1972, 13, 54-71.