(1)
Τερλεξής Π. Απάντηση εις κριτικήν. Grsr 2015, 21, 296-297.