Σαφιλίου-Rothschild Κ. (1972). Η διάρθρωσις της οικογενειακής εξουσίας και αι εκ του γάμου ικανοποιήσεις. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 13, 92–100. https://doi.org/10.12681/grsr.494