Πρεσβέλου Κ. (1972). Ο θεσμός της οικογενείας εις την Ελλάδα (επισκόπησις βιβλιογραφίας). Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 13, 101–102. https://doi.org/10.12681/grsr.495