Τσάρτας Π. (1987). Κοινωνικές επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. The Greek Review of Social Research, 66, 144–158. https://doi.org/10.12681/grsr.659