Κιτσίκης Δ. (1974). Παρατηρήσεις επί του άρθρου του κ. Τερλέξη: "Εξωτερική πολιτική και εθνικισμός στην Τουρκία. Σύντομη ιστορική ανασκόπηση". The Greek Review of Social Research, 19, 147–148. https://doi.org/10.12681/grsr.306