Σαφιλίου-Rothschild Κ. Η διάρθρωσις της οικογενειακής εξουσίας και αι εκ του γάμου ικανοποιήσεις. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, [S. l.], v. 13, p. 92–100, 1972. DOI: 10.12681/grsr.494. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7106. Acesso em: 3 ιουλίου. 2022.