Τσάρτας Πάρις. 1987. “Κοινωνικές επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού στις αναπτυσσόμενες χώρες”. The Greek Review of Social Research 66 (July):144-58. https://doi.org/10.12681/grsr.659.