Σαφιλίου-Rothschild Κ. (1972) ‘Η διάρθρωσις της οικογενειακής εξουσίας και αι εκ του γάμου ικανοποιήσεις’, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 13, σσ. 92–100. doi: 10.12681/grsr.494.