Πρεσβέλου Κ. (1972) ‘Ο θεσμός της οικογενείας εις την Ελλάδα (επισκόπησις βιβλιογραφίας)’, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 13, σσ. 101–102. doi: 10.12681/grsr.495.