Τσάρτας Π. (1987) “Κοινωνικές επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού στις αναπτυσσόμενες χώρες”, The Greek Review of Social Research, 66, pp. 144–158. doi: 10.12681/grsr.659.