Μπαλούρδος Δ., Τεπέρογλου Α. και Τζωρτζοπούλου Μ. (1995) ‘Συνταξιούχοι πολιτικοί υπάλληλοι: κοινωνικο-οικονομική δομή και στάσεις μιας επιλεγμένης ομάδας συνταξιούχων (Έρευνα του ΕΚΚΕ)’, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 87, σσ. 114–167. doi: 10.12681/grsr.676.