Κιτσίκης Δ. (1974) “Παρατηρήσεις επί του άρθρου του κ. Τερλέξη: ‘Εξωτερική πολιτική και εθνικισμός στην Τουρκία. Σύντομη ιστορική ανασκόπηση’”, The Greek Review of Social Research, 19, pp. 147–148. doi: 10.12681/grsr.306.