[1]
Παπαγεωργίου Κ., ‘Το περιφερειακόν πρόβλημα της Ελλάδος’, Grsr, τ. 13, σσ. 54–71, Ιουλίου 1972.