[1]
Σαφιλίου-Rothschild Κ., ‘Η διάρθρωσις της οικογενειακής εξουσίας και αι εκ του γάμου ικανοποιήσεις’, Grsr, τ. 13, σσ. 92–100, Ιουλίου 1972.